MENU
Aula_close Layer 1

Forretningsorden

 Forretningsorden for skolebestyrelsen på Grønnemose Skole

§ 1. Skolebestyrelsen aftaler en møderække for skoleåret.

Stk. 1. Skolebestyrelsen afholder desuden møde, når det ønskes af formanden, eller når en tredjedel af bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af, hvilke af punkter til dagsordenen.

Stk. 2. Formanden fastsætter tid og sted for møderne.

§ 2. Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel.

Stk. 1. Formanden udarbejder en dagsorden for møderne og sender senest fire hverdage inden mødet til medlemmerne en dagsorden med eventuelle bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest otte dage før mødet afholdes.

Stk. 2. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

Stk. 3. Dagsorden samt eventuelle bilag offentliggøres på Skoleintra senest fire hverdage inden mødet.

§ 3. Er et medlem forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde deltager så vidt muligt stedfortræderen.

Stk. 1. Afbud skal meddeles formanden eller skolelederen hurtigst muligt.

Stk. 2. Skolelederen indkalder stedfortræderen.

Stk. 3. Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i behandlingen af enkelte punkter.

§ 4. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede, og forældrerepræsentanterne udgør mere end halvdelen af de tilstedeværende.

§ 5. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede under disse.

§ 6. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal

Stk. 1. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 7. Møderne ledes på skift af bestyrelsens forældrevalgte medlemmer.

Stk. 1. Formanden åbner møderne.

§ 8. Der føres en protokol over skolebestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke personer, der har været til stede. Beslutningsprotokollen sendes senest fire hverdage efter mødet til medlemmerne til godkendelse. Indsigelser mod referatet skal sendes til formanden eller skolelederen senest tre hverdage senere.

Stk. 1. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt skolebestyrelsens udtalelser og øvrige beslutninger.

 

Dokumenter

Forretningsorden

Shape Created with Sketch.